print

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрметті «БЖЗҚ» АҚ Салымшысы (Алушысы)!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрметті «БЖЗҚ» АҚ Салымшысы (Алушысы)!

Заңға[1]сәйкес «БЖЗҚ» АҚ-дан белгіленгенкестебойыншаміндеттіжәнеміндеттікәсіптікзейнетақыжарналарыесебінензейнетақытөлемдеріналуға «БЖЗҚ» АҚ-да зейнетақыжинақтары бар:

- жалпыбелгіленгензейнетжасынатолғантұлғалар: 58 жасқатолғанәйелдер, 63 жасқатолғанерлер;

- мүгедектігімерзімсізболыпбелгіленсе, біріншіжәнеекіншітоптардағымүгедектерқұқылы.

Соныменқатаржинақтаушызейнетақыжүйесін ары қарайдамытубағыттарыбойыншаҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасыніскеасыруаясында «БЖЗҚ» АҚ 2018 жылғы 1 қаңтарданбастапкүшінеенетінҚазақстанРеспубликасыныңзейнетақызаңнамасындағытөмендегідейөзгерістертуралыхабарлайды:

1) әйелдердіңзейнетжасынұлғайту:

2018 жылғы 1 қаңтарданбастап – 58,5 жас; 2019 жылғы 1 қаңтарданбастап – 59 жас;

2020 жылғы 1 қаңтарданбастап – 59,5 жас; 2021 жылғы 1 қаңтарданбастап – 60 жас;

2022 жылғы 1 қаңтарданбастап – 60,5 жас; 2023 жылғы 1 қаңтарданбастап – 61 жас;

2024 жылғы 1 қаңтарданбастап – 61,5 жас; 2025 жылғы 1 қаңтарданбастап – 62 жас;

2026 жылғы 1 қаңтарданбастап – 62,5 жас; 2027 жылғы 1 қаңтарданбастап – 63 жас;

2) «БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақытөлемдерізейнетақыжинақтарынан:

- белгіленгенкестебойынша ай сайынғытөлемдертүрінде;

- егералушылардыңзейнетақыжинақтарыныңсомасытиістіқаржыжылынареспубликалық бюджет туралызаңдабелгіленгенең аз зейнетақының он екіеселенгенмөлшеріненаспайтынболса, біруақыттатөленетінболады[2];

3) төлемдердіесептеутәртібініңөзгеруі.

Баяндалғанды, сондай-ақзейнетақытөлемдерініңөтінішбілдіргенкүнненбастапбелгіленетінінжәнезейнетақыжинақтарытаусылғанғадейін[3]жүзегеасырылатынынескереотырып, зейнетақытөлемдерінеқұқықтуындағанжағдайда, «БЖЗҚ» АҚ-ғауақытындаөтінішбілдірудісұраймыз.

«БЖЗҚ» АҚ-ғаұсынутәсілінеқарай (кеңсегеөзікелгенкезде/поштабайланысыарқылы/электрондықцифрлыққолтаңбапайдаланаотырып «БЖЗҚ» АҚ веб-сайты арқылы/үшіншітұлғаарқылы) зейнетақыжинақтарыныңтөлемінресімдеугеқажетбарлыққұжаттізбесін, олардыресімдеугеқойылатынталаптарды, өтініштердіңбланкілерін, сенімхаттардыңүлгілерін, кеңселердіңмекенжайларын, жұмыстәртібінжәнебайланыстелефондарынwww.enpf.kz «БЖЗҚ» АҚ ресмисайтынантабааласыз, ондаақпаратүнеміжаңартылыптұрады не байланысорталығының 1418 телефоны арқылыбілеаласыз (Қазақстанаумағындақоңырау шалу тегін).

[1] «ҚазақстанРеспубликасындазейнетақыменқамсыздандырутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңзаңы;

[2]Заңның 30-бабы;

[3]Қазақстан Республикасы Үкіметінің 02.10.2013 жылғы № 1042 қаулысыменбекітілгенБірыңғайжинақтаушызейнетақықорынанміндеттізейнетақыжарналары, міндеттікәсіптікзейнетақыжарналарыесебіненқұралғанзейнетақыжинақтарынанзейнетақытөлемдерінжүзегеасыруқағидасының 6-тармағы; 

 


Келулердің саны: 1651

Жоғары